Защита на лични данни

  • Анализ на вътрешно-фирмена документация (процедури, политики, инструкции и др.) и привеждането й в съответствие с Общия регламент относно защита на данните;
  • Анализ на договорната база на дружеството и привеждането й в съответствие с Общия регламент относно защита на данните;
  • Анализ на отношенията между дружеството (като администратор на лични данни) и други администратори на лични данни, респ. обработващи лични данни и изготвяне на съответните договори за обработване на лични данни, съобразени с изискванията по Общия регламент относно защита на данните;
  • Изготвяне на пълния набор изискуеми документи съгласно Общия регламент относно защита на данните, включително вътрешни правила и процедури, политики, уведомления и съгласия, регистри на дейностите по обработване, график за съхраняване и унищожаване на данни и др.;
  • Осигуряване функциите на Длъжностно лице по защита на данните съгласно Общия регламент относно защита на данните;
  • Провеждане на обучения на персонала на дружеството във връзка с обработката и защитата на личните данни;