Трудово право

  • Изготвяне на/консултация по различни видове трудови договори, договори за обучение, договори за наем на персонал и др.;
  • Консултации по различни трудово-правни въпроси, в т.ч. относно условията на труд, ползването на отпуск, определяне на работното време и др.;
  • Съдействие при изготвяне актовете на работодателя, включително такива, свързани с изменение/прекратяване на трудовото правоотношение, спазване на трудовата дисциплина иналагането на дисциплинарни наказания, командироване на служители;
  • Съдействие при изготвяне вътрешните актове на работодателя, в т.ч. правила за вътрешния ред, за работната заплата, за здравословните и безопасни условия на труд, за пожарната безопасност идр.;
  • Подготовка на необходимите документи във връзка с прекратяване на трудови правоотношения и изплащане на дължими обезщетения по Кодекса на труда
  • Трудово-правни консултации при преструктуриране на предприятия;
  • Съдействие във връзка с издаването на разрешителни за работа на чужденци;