Събиране на вземания

  • Изготвяне на/консултации по договори за цесия, договори за встъпване/заместване в дълг, различни видове споразумения във връзка с реализация на обезпечения и др.;
  • Изготвяне на/консултации по различни видове извънсъдебни споразумения с длъжниците, в т.ч. за разсрочване/отсрочване на задълженията;
  • Представителство в заповедни  производства по издаване на заповед за изпълнение, респ. изпълнителен лист;
  • Образуване и водене на изпълнителни дела;
  • Представителство при осребряване на движимо и недвижимо имущество на длъжника;
  • Принудително изпълнение по реда на Закона за особените залози;