Процесуално представителство

  • Анализ на правни спорове и консултации във връзка със завеждане на дело;
  • Процесуално представителство пред съдебни или арбитражни органи по различни видове дела – граждански, търговски, трудови, административни и др.;
  • Изготвяне на предварителни/текущи/последващи правни становища по различни съдебни дела;
  • Процесуално представителство по изпълнителни производства;
  • Процесуално представителство в производства по несъстоятелност;