Концесии

  • Консултации относно прилагането на нормативните актове, свързани с  концесиите;
  • Съдействие при подготовката на необходимите документи за участие в концесионни процедури;
  • Участие в преговори при провеждането на процедури по Закона за концесиите;
  • Съдействие в процедури за прехвърляне на концесионни права;
  • Консултации във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването на сключени концесионни договори;