Интелектуална собственост

  • Предварително проучване на търговски марки;
  • Регистрация на търговски марки и патенти;
  • Консултации във връзка със защита правата на интелектуална собственост и представителство пред компетентните органи;
  • Изготвяне на различни договори във връзка със собствеността и ползването на обектите на интелектуална собственост, в т.ч. лицензионни договори, договори за покупко-продажба и др.;