Данъчно право

  • Изготвяне на различни правни становища относно прилагането на данъчното законодателство;
  • Консултации по конкретен данъчноправен въпрос, в т.ч. относно дължимостта на определени данъци, удържането на данъци при източника, признаването на данъчен кредит, разсрочването/отсрочването на данъчни задължения, и др.;
  • Консултации и подготовка на необходимите документи във връзка с  прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Обжалване данъчно-ревизионни актове;
  • Анализиране на данъчноправните аспекти на сделки и проекти, в т.ч. при сливания и придобивания;
  • Извършване на ДДС  регистрации и осъществяването на други необходими контакти с данъчната администрация по повод снабдяването с различни видове данъчни удостоверения и др. документи;