Банково и финансово право

  • Консултации по различни видове банкови сделки;
  • Представителство и посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране/рефинансиране на проекти, както и всякакви правни консултации във връзка с предоставяне на кредити, учредяване на обезпечения (в т.ч. ипотеки, залози и др., издаване на банкови гаранции и др.;
  • Правни консултации във връзка с рефинансиране на компании,  преструктуриране/продажба на дългове;
  • Изготвяне/консултации по договори между кредитори;
  • Правни съвети по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;
  • Консултации по структурата  и дейността на финансови институции. Съдействие по изпълнението на регулаторните изисквания;