Административно право

  • Предоставяне на консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Обжалване на административни актове на централната и местна власт по административен и съдебен ред, включително откази за издаването на такива;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване;
  • Оказване на съдействие във връзка с издаването на разрешителни за работа на чужденци, включително по издаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз”;
  • Защита срещу незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавната и общинска администрация;