Недвижими имоти и строителство

  • Извършване на пълно правно проучване на недвижими имоти, в т.ч. проверка правото на собственост на предходните собственици; проучване на всички вписвания за имота в съответните регистри; проверка за вещни тежести или други права на трети лица върху  имота, както и за липсата на други пороци в правото на собственост и т.н.;
  • Изготвяне на всякакви видове договори и споразумения във връзка със сделки с недвижими имоти в страната, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по договорите;
  • Съдействие при подготовката на и снабдяването с всички документи необходими за нотариалното изповядване на сделките, включително  пълномощни,  молби, декларации, данъчни оценки, скици и др.;
  • Всякакви правни консултации по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, преглед и анализ на строителна документация, изготвяне на/консултации по строителни договори (в т.ч. договори, сключвани по ФИДИК), представителство пред компетентните органи и инситуции и т.н.;
  • Анализ на данъчно-правните аспекти на съответната сделка;
  • Изготвяне на правна документация във връзка с управлението на недвижими имоти;
  • Правно съдействие във връзка с получаване на банково финансиране за закупуване на недвижим имот;