Корпоративно и търговско право

 • Извършване на цялостен правен анализ на дружества;
 • Учредяване/закриване на всякакъв вид търговски дружества с българско и чуждестранно участие, както и всякакви други форми на стопанска дейност – клонове, представителни офиси, организации с нестопанска цел, граждански дружества и др.; консултиране за избор на най-подходящата форма за съвместна дейност (joint ventures). Изготвяне, анализ и представителство при договарянето на учредителни документи,  договори между акционери/съдружници, опционни споразумения между акционери и др.;
 • Извършване на последващи промени в регистрацията на дружествата, в т.ч. провеждане на общи събрания, провеждане на процедури по увеличаване/намаляване на капитала, извършване на апортни вноски в капитала на търговски дружества и т.н.;
 • Подготовка и осъществяване на сделки с търговски предприятия, включително продажба и залог;
 • Извършване на всякакъв вид форми на преобразуване на търговски дружества по Търговския закон; предварително проучване и анализ на преобразуването; структуриране и провеждане на сделката; изготвяне на всички необходими документи за вписване  на преобразуването в Търговския регистър;
 • Консултации и правно съдейстие в производства по несъстоятелост на търговци;
 • Консултации и правно съдействие при ликвидация на търговски дружества;
 • Изготвяне и консултации по всякакъв вид търговски договори;
 • Съдействие и представителство при водене на търговски преговори;
 • Консултации по тръжни/конкурсни процедури;
 • Консултации по ЗЗК. Правно съдействие в производства пред Комисията за защита на конкуренцията;
 • Текущо правно обслужване на дружества, независимо от отрасъла на икономиката и бизнеса;