Административни услуги

  • Снабдяване с различни видове документи за недвижими имоти, в т.ч. с различни видове удостоверения за имота (за вещни тежести, за реституционни претенции, за идентичност, за регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите и др.), снабдяване със скица/схема на имота, снабдяване с данъчна оценка за имот, снабдяване с удостоверение за наследници и др.;
  • Снабдяване с различни видове документи за физически лица, в т.ч.  свидетелство за съдимост, различни видове удостоверения за гражданско състояние (удостоверение за постоянен/настоящ адрес, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената), регистриране в Р. България на дете-български гражданин, родено в чужбина, регистриране в Р. България на граждански брак, сключен от български гражданин  в чужбина и др.
  • Съдействие по повод законното пребиваване на чужденци в страната, издаването на български лични документи, представителство пред компетентните държавни органи и др.;
  • Представителство пред различни държавни или общински органи с цел снабдяване с документи, участия в различни процедури и т.н.;