Политика за поверителност

Ние зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си, както и на всички физически лица и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни.
С цел сключване и изпълнение на договор за правна защита и съдействие, както и предоставянето на своевременни и адекватни отговори на Ваши запитвания по e-mail, телефон или в нашия офис Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“, чрез съвместните администратори адв. Силвия Кръстева-Кочкова и адв. Анна Ганчева Ганева („Ние“/„Нас“) обработват данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.
При обработването на лични данни Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ и неговите съдружници адв. Силвия Кръстева-Кочкова и адв. Анна Ганчева Ганева, в качеството си на съвместни администратори, спазват всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта www.kglawpartners.com („Сайта“), както и преди да използвате предоставяните от нас услуги. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за повериталност, моля да се свържете с нас на и-мейл адрес: info@kglawpartners.com.

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

   Адв. Силвия Кръстева-Кочкова, вписана в Софийска Адвокатска колегия, с адрес на кантората в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 68, вх. Г, ет.2, ап.6, телефони за контакти: +359 2 9114848, e-mail: skrusteva@kglawpartners.com.
   Адв. Анна Ганчева Ганева, вписана в Софийска Адвокатска колегия, с адрес на кантората в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 68, вх. Г, ет.2, ап.6, телефони за контакти: +359 2 9114848, e-mail: aganeva@kglawpartners.com.
   Адв. Силвия Кръстева-Кочкова и Адв. Анна Ганчева Ганева са обединили усилията си за предоставяне на висококачествени правни услуги и упражняват своята дейнсот чрез Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“, с ЕИК 176332159, и адрес: гр. София, бул.„Васил Левски“ № 68, вх. Г, ет.2, ап.6, поради което се определят като съвместни администратори.

  2. Категории субекти, чиито лични данни обработваме:

   Във връзка с предоставяне на правни услуги и сключване на договори за правна защита и съдействие, Ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:

   • физически лица, ползватели на Сайта;
   • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез формата за контакт/запитване на Сайта, обаждане, и-мейл, лични срещи), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция къмНас;
   • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез формата за контакт/запитване на Сайта обаждане и-мейл, лични срещи), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена къмнас;
   • физически лица, с които ние сключваме договори за правна защита и съдействие или предоставяме други услуги, описани на Сайта;
   • физически лица, законни представители или пълномощници на юридически лица – Наши клиенти или на юридически лица контрагенти или насрещни страни на Наши клиенти, както и техни лица за контакт и други техни служители;
   • физически лица, Наши служители или Наши сътрудници, асоциирани адвокати и юристи.
  3. Категории лични данни, които обработваме:

   1. Стандартни категории лични данни
    • Идентификационни данни – данните, които идентифицират Субекта на данни, основно представляващи данни по лична карта;
    • Данни за контакт – като и-мейл, телефонен номер, адрес по месторабота, постонянен и настоящ адрес;
    • Статистически данни – IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на Сайта, информация за браузъра/информационната система.
    • Финансова информация – банкова сметка, регистрация по ДДС и др. изискуеми от действащото счетоводно или данъчно закънодателство; наличие на банкови сметки; наличие на задължения (както публични, така и към частноправни субекти);
    • Информация относно имущественото състояние – с оглед предоставяне на правните услуги Ние имаме нужда от изследване на имущественото състояние на субектите на данни, както Наши клиенти, така и длъжници или контрагенти на Наши клиенти, което ни е необходимо, за осъществяване на нашата работа (напр. при налагане на запори и възбрани; събиране на задължения и др.)
    • Данни за законен представител или пълномощник на ЮЛ – посочените по-горе данни може да се събират и за представителите/пълномощници на ЮЛ или техни служители, посочени като лица за контакти или друго оправомощаване.
    • Служебна/професионална информация – трудово правоотношение, позиция, работодател, заплата и др.
    • Данни за личен живот – семейно положение, деца, семейни връзки, наследници, наследодатели (само доколкото е необходимо за предоставяне на конкретна правна услуга).
   2. Обработка на специални категории лични данни.

    Във връзка с предоставяне на юридически услуги от наша страна и сключване на договор за правна помощ и съдействие, ние може да се случи да обработваме чувствителни данни като – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход (например при процесуално представителство по дела за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут), религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации (при трудов спор), данни за здравословното Ви състояние (напр. при трудови дела свързани със специална закрила при трудоустроен служител), или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

  4. Канали през които се събира информация и лични данни/Източник на личните данни:

   1. Лични данни, събирани директно от физическите лица

    Предоставянето на личните Ви данни става напълно доброволно от Вас, чрез:

    • Формата за контакт/запитване на Сайта;
    • Обаждане по телефон;
    • Изпращане на и-мейл;
    • Изпращане на документи по пощата/куриер или предаването на такива директно в офиса ни;
    • Лична среща с Нас;
    • При подаване на сигнал, жалба или дурго комуникация към нас.

    Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на Google.com.

   2. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни

    Ние обикновено не получаваме лични данни за физически лица от трети страни. Въпреки това, в определени случаи и определени дейности (като защита на клиент при процесуално представителство, изготвяне на договор с контрагенти на Наши Клиенти и др.) ние се налага да обработваме данни на субекти, които не са предоставени от тях самите, а от нашите клиенти.

    В тази връзка, следва да имате предвид, че ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Разбира се, когато предоставянето на тази информация е с оглед изпълнение на договора между Вас и Нас, по силата на който следва да защитим Вашите интереси, съгласието и знанието на това трето лице не е необходимо, дори е нежелателно (напр. когато става въпрос за завеждане на дело или обезпечение на бъдещ иск срещу това трето лице).

   3. Лични данни на физически лица, събирани от публични или други регистри

    Естеството на предоставяните от Нас услуги е такова, че в ежедневната си работа Ние използваме различни публични регистри, и съдържащата се там информация, включително и лични данни на физически лица. Основните регистри, с които боравим (без това изброяване да е изчерпателно) са Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, Имотния регистър, Различни регистри на НАП за длъжници с публични задължения, Централен Регистър на длъжниците и др.

    С информацията, получена от различни видове регистри Ние допълваме личната информация, която събираме директно от Вас или информацията, събрана от трети страни, и я добавяме към информацията за профила Ви.

    Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя; срещу длъжник или опонент на наш клиент; за анализ и преценка на риска и рентабилността от сключване на договор между наш клиент и Вас или между Нас и Вас и др.

   4. Ние може да обработваме данни (голяма част от които не се квалифицират като лични данни), изготвени и генерирани от нас в процеса на предоставяне на услугите:

    При посещението на Сайта автоматично се събират следните данни, а именно:

    • IP- адреса на устройството, от което се осъществява достъп до сайта;
    • Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
    • Вид на операционната система;
    • Вид на браузъра;
    • Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
    • Дата и време на посещенията.
  5. За какви цели използваме Вашите лични данни?

   Основната цел, поради която Ние обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставянето на услуги за правна помощ, защита и съдействие – процесуално представителство, правни проучвания и анализи, устни и писмени становища и консултации с оглед защита на Вашия интерес.

   Освен това, ние може да използваме личните данни и за:

   • осъществяване на контакт с физическото лице чрез контактната форма, e-mail и телефон по повод направено от него запитване;
   • счетоводни цели;
   • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
   • осъществяване и закрила на правата и законните Ни интереси;
   • администриране на служебните и трудови правоотношения с наши сътрудници, адвокати, юристи и служители;

   Ние събираме и обработваме личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели:

   • подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
   • изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който Сайта е бил използван;
   • администрирането на Сайта.
  6. Правно основание за обработване на данните

   • за действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на физическото лице;
   • сключването и изпълнението на договори – основно договори за правна защита и съдействие между Вас и Нас, или изпълнение на друго облигационно отношение/Ваша поръчка, трудово или служебно правоотношение и др;
   • за изпълнение на наши законови задължения, като например задължения по данъчното и счетоводното законодателство; задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Нашите законови задължения включват и изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи.
   • за реализирането и защита на Наши легитимни интереси и такива на трети лица, ползватели на предлагани от нас правни и други услуги. Такива легитимни интереси са: отговаряне на получените обаждания и изпращане на електронни съобщения във връзка с получени запитвания; обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Нас и нашите клиенти – при установяване, упражняване или защита на правни претенции и права; обработването на лични данни на трети лица, предоставени от наши клиенти е необходимо за целите на легитимните интереси на Нас (за да може да предоставим качествени и професионални правни услуги) и на нашите клиенти – за установяване, упражняване и защита на техни правни претенции и права;
   • Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
  7. Колко време съхраняваме Вашите данни?

   При съхранението на данни, Ние прилагаме принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите или за изпълнение на законовите задължения.

   1. Ние съхраняваме личните данни на лицата, които са направили запитване използвайки контактната форма на Сайта ни или по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща или директно чрез среща с Нас, за следните срокове:
    • за лица, които не са станали клиенти Наши клиенти до два месеца от отправяне на запитването – личните данни се съхраняват за срок от три месеца след последния осъществен контакт с лицето, по отправеното от него запитване;
    • за лица, които са станали Наши клиенти – личните данни се съхраняват за срок от 5 години след изпълнение на възложената от клиента услуга;
   2. Данни, съдържащи се в документи, предоставени от Вас на Нас във връзка с предоставяните от нас услуги – до 5 години след прекратяване на договора или приключване на делото, по което сме били Ваш повереник или защитник. Основание за посочения срок – чл. 47 от Закона за адвокатурата.
   3. При обработване на лични данни на физически лица на основание сключен договор или други договорни отношения – до 5 години след прекратяване на договорните отношения с Вас или с дружеството, което представлявате, управлявате или чието лице за контакт сте;
   4. При обработване на лични данни събрани от Публични регистри или такива предоставени от трети лица – до 5 години от окончателно приключване на правния спор, за който са събрани или на отношенията за които са събрани.
   5. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – издаване на фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват за срока предвиден за съхранение на тези документи в приложимото законодателство.
    В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
  8. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

   1. Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като правим това доколкото е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели.
   2. За да изпълняваме законосъобразно и ефективно възложената ни работа, Ние може да предоставим Ваши лични данни на:
    • нашите служители, професионални съветници, пълномощници;
    • спедитори, с които споделяме адрес за доставка, информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на документи и други съобщения, свързани с доставката;
    • компетентен държавен и/или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия;
    • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни;
    • държавни и общински институции, частни и държавни съдебни изпълнители, нотариуси във връзка с изпълнението на възложените посредством договора между Вас и Нас задължения или с оглед защитата на Наши права и законни интереси;
    • нашите счетоводители;
    • лица, които по Наше възлагане поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги);
    • органи, институции и лица, на които сме задължени да предоставяме личните Ви данни по силата на действащото законодателство;
    • < банки и финансови институции, обслужващи плащанията, извършени от Вас; /li>
   3. Следва да се има предвид, че някои от посочените по-горе лица имат независимо и отделно право или задължение да обработват Вашите лични данни.
   4. Партньори и трети лица, които работят с или за Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни като обработващи лични данни (по смисъла на Регламента), ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Ние сключваме споразумение за поверителност на данните, винаги преди каквито и да са данни да бъдат разкрити на нашите партньори и сътрудници. Тези споразумения за поверителност налагат на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които екипът на Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ е поел с настоящата Политика за поверителност и тези вменени му с Регламента.
  9. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

   1. Право на информираност: Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването им.
   2. Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.
   3. Право на коригиране: Вие имате право да поискате от Нас да коригираме и допълним Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
   4. 4Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате изтриване на свързани с Вас лични данни, а Ние имаме задължението да изтрием личните данни, освен в случаите посочени в Регламента.
   5. Право на ограничаване на обработването: Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
   6. Право на преносимост на данните: Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които то е предоставило на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от Администратор към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
   7. Право на възражение: Субектът на данни има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
   8. Права при профилиране: Субектът на данни има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
    Може да използваме технологии за автоматизирано вземане на решения или профилиране, но няма да вземаме автоматизирани решения за Вас.
   9. Право на оттегляне на съгласие: Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
   10. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни: Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, субектът на данни трябва да бъде уведомен без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.
   11. Право на жалба до надзорен орган: Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.
    Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с координати:
    Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
    Данни за контакт: kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg
  10. X. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

   Личните данни, които изискваме от Вас са съобразени с услугите, които Ви предлагаме и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че откажете предоставяне на поискани Ви лични данни, Ние няма да бъдем в състояние да предоставим желаната от Вас услуга или информация.

  11. XI. Как да упражните Вашите права?

    1. В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:
     E-mail: info@kglawpartners.com

   Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 68, вх. Г, ет.2, ап.6

  12. Вашето писмено искане следва да съдържа най-малко следната информация:
   -име, адрес и други данни за идентифициране на Субекта на данни;
   -описание на искането;

-подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща (ако имате такава).

 1. Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт (ако сте оставили такъв).
 2. Искането се отправя лично от Субекта на данни. Ние ще завеждаме исканията подадени от Субекти на данни в отделен регистър.
 3. Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи, с цел да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че не можем да идентифицираме субакта на данни, имаме право да изискаме копие от документи, които идентифицират физическото лице, подало искането.
 4. Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.
 5. Ако ние не предприемеч действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.
 6. Ние се задължаваме да съобщаваме за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 • Лог файлове

  Както повечето сайтове, Сайтът събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

 • Връзка към други сайтове

  Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

 • Политика за поверителност по „Бисквитките“

  За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.
  Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

 • Изменения на Политиката за поверителност

  Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

 • Разпределение на отговорностите между съвместните-администратори

  Съвместните администратори са сключили Договор за обработване и защита на лични данни от съвместни администратори на 23 май 2018г., със следните основни характеристики:

  • Правото на информация на всеки субект на данни се реализира от настоящата Политика за поверителност. В случай, че касае обработване невключено в тази Политика правото на информация се реализира от администратора, с когото субектът на данните за първи път влиза в контакт;
  • Доколкото е необходимо съгласието на субекта на данни като основание за обработване на лични данни, същото се администратора, с което субектът на данните за първи път влиза в контакт. Веднъж дадено по този начин, то се счита за валидно и достъпно по отношение на останалите съвместни администратори;
  • Съвместните администратори са определили Обща точка за контакт а именно: info@kglawpartner.com, и адрес: София, бул. „Васил Левски“ №68, вх. Г, ет.2, ап.6, на които координати субектите на данни да изпращат своите искания, въпроси, възражения, оплаквания и каквато и да е друга кореспонденция във връзка със съвместното обработване на лични данни, описано в настоящата Политика. Всички отговори на кореспонденция от субекти на данни по повод обработването на личните им данни, изпратена до общата точка за контакт ще бъдат предварително проверени и съгласувани между всички съвместни администратори и ще изразявата общото мнение и становище на администраторите.
  • Независимо от договореностите по Договора за съвместни администратори, субектът на данни може да насочи исканията си към всеки от администраторите. Когато се касае за обработване на лични данни описани в тази Политика за поверителност, съвместните администратори ще съгласуват позицията си и ще отговорят на субекта на данни от името на всички администратори в рамките на законоустановения срок;
  • Споразумението е сключено за неопределен период.

Настоящата политика е одобрена на 23.05.2018г.