Адвокат

Силвия Кръстева – Кочкова

Адвокат
  • Завършва с отличие Университета за национално и световни стопанство, гр. София с магистърска степен  по Международни икономически отношения.

  • Завършва с отличие Университета за национално и световни стопанство, гр. София с магистърска степен  по Право.

  • Член е на Софийската адвокатска колегия от началото на 2002 г., като близо 9 години работи като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната, където предоставя широк спектър от правни услуги в различни области на правото на местни и чуждестранни компании. От 2010 г. започва самостоятелна адвокатска практика.

  • Преминава специализирано обучение по aмериканско и международно право в Центъра за американско и международно право, Далас, Тексас.

  • Преминава специализиран курс по финансиране на проекти, организиран от Euromoney Institutional Investor, London.

  • Оказва юридически услуги на български и чуждестранни компании с различни сфери на дейност и в различни области на правото. Специализира основно в областта на търговското и корпоративното право, проектното финансиране, банковите сделки, концесии, недвижими имоти и строителство.

  • Включена e в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден от Министъра на правосъдието.

  • Вписана e в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

  • Включена e в Списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията.

Проекти

Ръководител на проект, свързан с предоставянето на концесия за изграждането, експлоатацията и поддръжката на една от основните автомагистрали в страната, в т.ч. пряко участие в преговорите с българското правителство по изготвянето и подписването на концесионния договор, както и с международните финансови институции по осигуряване финансиране на проекта;

Консултант на стратегически международен инвеститор по Phare проект за строителството на входното трасе до един от контролно-пропускателните пунктове на българо-гръцката граница;

Консултант на продавача по покупко-продажбата на един от най-големите търговско-развлекателни центрове в страната, като интензивно участва в преговорите и договарянето на основните документите по сделката, вкл. самия договор за покупко-продажба, наемните договори с ключовите наематели, договора за финансиране и др.;

Консултант на българския участник в международна проектна компания, създадена с цел реализацията на един от енергийните проекти в страната;

Част от екипа на международната адвокатска кантора SALANS във връзка с процесуалното представителство на инфраструктурна българска компания пред Международния Арбитражен съд при МТК-Париж по договор за строителство (сключен по условията на ФИДИК);

Пълно правно обслужване на водещо факторингово дружество (част от международна финансова група), специализирало се в събирането и управлението на кредити.

Адвокат

Анна Ганева

Адвокат

Проекти

Изпълнява водеща роля в екипа, консултиращ инвеститора на един от най-големите търговско-развлекателни центрове в страната във връзка с продажбата на центъра, както и в отношенията му с всички участници в строителния процес, последващите отношения с наематели по сключване и изпълнение на договорите за наем, мениджмънт дружества и всички трети лица ангажирани с ежедневната поддръжка и управление на търговския център;

Консултант на проектно дружество и неговия собственик във връзка с реализиране на мащабен проект за реконструкция, опериране, отдаване и продажба на офис сграда, в т.ч. пряко участие в преговорите с потенциални инвеститори, с финансови институции по осигуряване ре/финансиране на проекта, реструктуриране на кредита на проектното дружество и др.;

Пълно правно обслужване на телекомуникационно дружество, предоставящо оптична свързаност на корпоративни клиенти;

Обслужва водеща търговска банка в процеса на събиране на кредити;

Консултант на местни и чуждестранни купувачи на проектни дружества, развиващи проекти за изграждане на вятърни и соларни електрически централи, в т.ч. преговори с финансиращи институции, изготвяне на договори за съвместна дейност и на договори за покупко-продажба на акции и дялове, пълен правен анализ на проектните дружества и притежаваните от тях права и активи;